Tel: (011) 022 - 6365

e-Mail: info@mosmasedi.co.za
Category: Higher Education
Price: R 95.00
ISBN: 978-0-620-37802-4

Review

KANA GA KE RE GA TWE! 
Poko ke mokgwa mongwe wa go sobokanya dikakanyo tse motho a eletsang go di abelana le ba bangwe. Ke ka poko,
motho o ka kgonang go ntsha se se kwa botennye ba maikutlo kwa ntle ga go lotolotsa. Ithute se, ka maboko go tswa bukeng e.
(Prescribed for Grade 10 learners: Gauteng Province-Refer catalogue)
 
KANA GA KE RE GA TWE!
Is a compilation of Setswana Poetry on South African current burning issues, such as Politics, Education,
Corruption, Drugs, HIV/AIDS as well as some of the political heroes and heroine who played a vital role in the liberation of South Africa
as well as the positive and negative impact of the Media, especially TV on the youth.