Tel: (011) 022 - 6365

e-Mail: info@mosmasedi.co.za
Category: Higher Education
Price: R 92.50
ISBN: 978-0-620-37828-4

Review

Legale…A Di Gole Mmogo
Ke bukana ya diterama tse dikhutswane tsa Setswana (Boitlhamelo). Maikaelelo magolo a bukana e, ke go tsibosa setshaba ka ditiragalo tse di
masisi mo matshelong a ma Aforikaborwa ka kakaretso.
 
Legale…A Di Gole Mmogo

Is a compilation of six dramas (Fiction) based on the various topics in the post-Apartheid Regime, inclusive of perceptions, fears and uncertainties.