Tel: (011) 022 - 6365

e-Mail: info@mosmasedi.co.za
Category: Foundation Phase
Price: R97.50
ISBN: 978-0-9814384-1-2

Review

Dijo Tsa Dikotla
Ke lekwalonyana le le rotloetsang bagolo le bašha go ja dijo tse di nonofisang mebele ya bona le go fana ka matlhagatlhaga le mafolofolo.

 

Dijo Tsa Dikotla
“Eat Right…Live a healthy life is the way forward”. The type of food one eats determines one’s health. This book serves to remind children of
the importance of eating a balanced meal, lots of fruit and water.