Tel: (011) 022 - 6365

e-Mail: info@mosmasedi.co.za
Category: Intermediate & Senior Phase
Price: R130.50
ISBN: 978-0-620-43411-9

Review

book ditshimega

Ditshimega Tse Tlhano
Ke bukana ya kanelo ka ga diphologolo tse tlhano tsa naga tse di tlotliwang go  gaisa (The Big Five). Batho, diphologolo le lebopo ka kakaretso di senola maatlametlo le bothakga ba Modimo. Botshelo ba diphologolo bo tshwanetse ba somarelwa fela jaaka ba batho.
Ikoketse ka kitso go tswa bukaneng e.

Ditshimega Tse Tlhano
Is a detailed description of the Big Five” animals of Southern Africa, knowledge of the behavioural patterns as well as their relationship with certain Black communities and tribes In Africa. South African currency (paper money) bears the pictures of the Big Five animals.